Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en alle data die u invult in onze formulieren verwerkt door InschrijvenOnline (inschrijven-online.be). Dat gebeurt in opdracht van onze klanten, vaak voor de organisatie van hun activiteiten of om u op de hoogte te houden van hun werking. Meer info over elke klant kan u steeds vinden op de pagina van het formulier, onder de titel van dit formulier staat steeds vermeld van welke organisatie/bedrijf het formulier is. Bij twijfel of vragen in verband met de verwerking van uw gegevens kan u hen steeds contacteren. Wilt u uw gegevens inzien, laten verbeteren of laten wissen, ook dan kunt u contact opnemen met de organisatie/bedrijf via de vermelde contactgegevens.

Algemene privacyverklaring

Versie 1.0, laatst gewijzigd op 03/05/2021

InschrijvenOnline hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy.
In deze privacyverklaring krijgt u heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De klanten van InschrijvenOnline dienen zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving te houden, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat onze klanten

 • de persoonsgegevens van hun registraties verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze ze opgevraagd hebben.
 • de verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.
 • uw uitdrukkelijke toestemming vragen als ze die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van hun doeleinden (bv. verzekeringen, ...) of expliciet vermeld werd.
 • op de hoogte zijn van uw rechten wat uw persoonsgegevens betreft, dat ze u daarop willen wijzen en dat ze die respecteren.

Ons klanten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. InschrijvenOnline treedt hierbij enkel op als gegevensverwerker in opdracht van onze klanten. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden door InschrijvenOnline, tenzij dit anders vermeld werd bij uw inschrijving.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens door InschrijvenOnline, dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die onze klanten kunnen opvragen en opslaan.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, ...
 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen), ...
 • Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, dieetvereisten, ...
 • Kenmerken eigen aan de werking van onze klanten: lidnummer, functies binnen de organisatie, ...
 • Gezondheidsgegevens: aandoeningen/allergieën waar ze rekening mee moeten houden, toestemmingen in verband met medicatie, ...
 • Foto’s: om te informeren over hun activiteiten of voor archiefdoeleinden

Let op, dit zijn niet alle gegevens die onze klanten opslaan. De klanten bepalen zelf de inhoud van hun formulieren. Bij het invullen van een formulier gaat u steeds akkoord met de verwerking van de gegevens die u invulde, hiervoor bent u steeds zelf verantwoordelijk. Indien u de gegevens van uw (minderjarig) kind invult, geeft u de toestemming dat de gegevens van deze minderjarige verwerkt zullen worden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan InschrijvenOnline bezorgt, bezorgen wij rechtstreeks aan onze klant. Zij kunnen deze aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun activiteiten en doeleinden. Ook maakt InschrijvenOnline gebruik van een derde partij voor de hosting van deze inschrijvingsmodules. De hosting van deze webapplicatie en database wordt verzien door www.vimexx.nl

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen bij onze klanten binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement, voor meer vragen hieromtrent kan u best contact opnemen met de maker van het formulier dat u wilt invullen.

Bewaartermijn

InschrijvenOnline bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is. Wanneer het account van onze klant verwijderd wordt, worden ook alle inschrijvingen verwijderd. Wanneer het formulier door de klant verwijderd wordt, worden ook alle inschrijvingen verwijderd. Echter kan onze klant nog steeds werken met uw gegevens die hij/zij gedownload of gekopieerd heeft van onze website.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Voor de administratie van de formulieren en gegevens stelt InschrijvenOnline een online portaal ter beschikking. Toegang tot dat portaal wordt verleend op basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met zo’n login draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen.
 • Iedereen die namens onze klant aan dit portaal kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen hun organisaite/bedrijf.
 • Als onze klant bepaalde gegevens digitaal opslaat via ons portaal, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.
 • Indien onze klant de lijst van inschrijvingen downloadt (en eventueel op papier afdrukt), dient ook rekening te worden gehouden met deze privacyverklaring.

Uw rechten op het vlak van persoonsgegevens

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact kunt opnemen met onze klant, die dit voor u kan doen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ons of met onze klant.

Wijzigingen privacyverklaring

InschrijvenOnline kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat zal hieronder, op deze pagina aangekondigd worden.

 • 03/05/2021 - wijziging van partner voor hosting
 • 19/01/2022 - adreswijziging

Bedrijfsgegevens

De betaling en registratie wordt verwerkt door InschrijvenOnline. Wenst u meer informatie hieromtrent? Aarzel dan niet om me te contacteren:

InschrijvenOnline
Ezaart 136/102, 2400 Mol
0715.563.654
0483 47 94 80
hello@inschrijven-online.be

De bedrijfsgegevens van de organisatie/bedrijf dat uw gegevens opvraagt kan u steeds bekijken onder de titel van het formulier.

Loading...